2018

Mara-Shimas Hasha Go

2015

Noven's Takara
Även vinnare 2010 & 2009

2014

Mara-Shimas Kokis Kime Waza

Även vinnare 2013 & 2011

2012

Mara-Shimas Ichi Kana Yuushi